تولید کننده مخزن عمودی پلی اتیلن

مشاهده

مخزن عمودی 300 لیتری

مشاهده

مخزن عمودی 500 لیتری پلی اتیلن

مشاهده

مخزن عمودی 800 لیتری پلی اتیلن

مشاهده

مخزن عمودی 1000 لیتری

مشاهده

مخزن عمودی 100 لیتری پلی اتیلن

مشاهده

مخزن عمودی 200 لیتری

مشاهده

مخزن عمودی سپهر پلیمر فارس

مشاهده